მიზანი

კურსის მიზანია მსმენელს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა რათა მან ექსელის საშუალებით შეძლოს ბიზნეს პროცესების, ფინანსური უწყისების ანალიზის, პროგნოზირების, სიმულაციების და რისკების ანალიზის მოდელირება, მოდელებზე დაყრდნობით დასკვნების გაკეთება და შედეგების კომუნიკაცია.

თემატიკა

  • ექსელის სტანდარტული, როგორც ფინანსური ისე სტატისტიკური, ლოგიკური, ტექსტური,მათემატიკური და რეფერატული ფუნქციები;
  • ფუნქციების გამოყენებით ოპტიმიზაციის ამოცანების (Solver) ამოხსნის საშუალებები;
  • მონტე კარლოს სიმულაციების შექმნა;
  • ინტერპოლირებსა და ეხტრაპოლირების საშუალებები;
  • კომპლექსური ცხრილების დამუშავება (Subtotals და სხვა);
  • მონაცემთა ანალიზის (Data analysis, Descriptive statistics) საშუალებები;
  • Crystal ball-ის შესაძლებლობები.

მოდულის ღირებულება: 450 ლარი


საწყისი გვერდისაერთაშორისო ურთიერთობები