მიმოხილვა

მსმენელს შესძინოს სიღრმისეული ცოდნა საგადასახადო სამართლის მარეგულირებელი ნორმების, საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგადი პრინციპების, გადასახადის გადამხდელებისა და საგადასახადო ორგანოების სამართლებრივი მდგომარეობის, საგადასახადო ორგანოებისა და მათი თანამდებობის პირების არამართლზომიერ ქმედებათა გასაჩივრების წესისა და პირობების, საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გამოანგარიშების და გადახდის წესის შესახებ.