თემატიკა

 • მართვა/მენეჯმენტი - ციკლის განხილვა და ანალიზი (პოლიტიკის განსაზღვრა, დაგეგმვა, ორგანიზება, მონიტორინგი)
 • რესურსების მართვა - რესურსების ანალიზის მოდელები და რაციონალური მართვის მექანიზმები. დროის მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა, ორგანიზაციის პოლიტიკის შესაბამისად, სამუშაოს დაგეგმვის, პროგრამირების და ბიუჯეტირების სისტემის ანალიზი PPBS
 • ორგანიზაციის პოლიტიკის შემუშავება - ტენდენციებისა და  სტრატეგიული ანალიზის საფუძველზე, ორგანიზაციის პოლიტიკისა და პრიორიტეტების განსაზღვრა,  მისიის მიზნებისა და ამოცანების ფორმულირება;  (PESTEL-M  სტრატეგიული ანალიზის მოდელი)
 • ტრატეგიული დაგეგმვა - ალტერნატივების ანალიზი და ეფექტური გეგმების შემუშავება (მოკავშირეთა ანალიზის მატრიცა, მაკნამარას მოდელი)
 • ორგანიზაციის მართვის დოკუმენტების შემუშავება (პრაქტიკული სავარჯიშოები, ორგანიზაციის მართვისთვის საჭირო დოკუმენტების შემუშავებაზე - კონცეფცია, განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და იმპლემენტაციის მექანიზმების გასაზღვრა - სამოქმედო გეგმა)
 • ცვლილებების მართვა - მოდელების განხილვა; ორგანიზაციის ცვლილებების განმაპირობებელი ფაქტორების ანალიზი  - PESTORP, ცვლილებების მართვის მექანიზმები
 • ორგანიზაციული და სამუშაოს ანალიზი  - ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება; SWOT ანალიზი,  სამუშაოთა კლასიფიკაცია (მართვის დონეებისა და პასუხისმგებლობების მიხედვით, მატრიცის შემუშავება)
 • ორგანიზაციული კულტურის ანალიზი და ორგანიზაციული ქცევა
 • ადამიანური რესურსები მართვა
 • გადაწყვეტილების მიღება, პროცესი და მოდელები
 • ლიდერობა და მენეჯმენტი- განსხვავებული ფორმები, როლი და მახასიათებლები
 • გენდერი და ეთიკა მასთან დაკავშირებული პროცესები  ორგანიზაციაში
 • ეფექტური კომუნიკაცია - ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია, კომპეტენციების და ქცევის მართვა
 • მოტივაცია - მოდელები და პრაქტიკული მექანიზმები

 

სწავლების მეთოდები:

პროგრამის განმავლობაში შეისწავლება თეორიული მასალა, მოხდება ქეისების, მაგალითების განხილვა და ანალიზი. მსმენელები პრაქტიკულად იმუშავებენ სხვადასხვა დოკუმენტების, მართვის მექანიზმების შემუშავებაზე, იგეგმება სიმულაციური და როლური თამაშები.