თემატიკა

 • ფინანსური აღრიცხვის საგანი;
 • საბალანსო უწყისის განხილვა;
 • ფინანსური აღრიცხვის ელემენტები, მათი აღიარება და ასახვა;
 • ფინანსური ანგარიშგების პროცესი;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;
 • საცდელი ბალანსის მომზადება;
 • ანგარიშთა გეგმის მიმოხილვა;
 • ბალანსის მომზადების წინაპირობები - მაკორექტირებელი გატარებები;
 • დებიტორული დავალიანებების აღრიცხვა და ანალიზი;
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა;
 • მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • ინვესტიციების გადაფასება, ფულის ღირებულებითი თეორიის საფუძვლები;
 • ფინანსური და ოპერაციული იჯარის აღრიცხვა;
 • აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებებში;
 • აღრიცხვა სამრეწველო საწარმოებში;
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (Cash Flows);
 • ფინანსური უწყისების ანალიზი.