სამართლის სკოლის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

12 სექტემბერი 2022
24 სექტემბერს, 10:00 საათზე, კავკასიის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაში,  სამართლის სკოლის დოქტორანტის, ირაკლი შამათავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება.
 
თემის სახელწოდება - ,,მხარეთა უფლება-მოვალეობების თანაბარზომიერი დაცვის სტანდარტი სესხის ხელშეკრულებაში'';
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი  - ლევან გოთუა, სამართლის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
 
დასწრება თავისუფალია.