სტრუქტურა

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ფინანსებში წარმოდგენილია ძირითადი და არჩევითი სასწავლო კურსებით. ასევე, პროგრამით გათვალისწინებულია სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და დაცვა. საგანმანათლებლო კომპონენტების მოცულობა შესაბამისად შეადგენს:

 

  • ძირითადი სასწავლო კურსები: 87 ECTS კრედიტი (მათ შორის, სპეციალობის კურსები - 25 ECTS კრედიტი);
  • არჩევითი სასწავლო კურსები: 9 ECTS კრედიტი  (მათ შორის, სპეციალობის კურსები - 3 ECTS კრედიტი); 
  • სამაგისტრო ნაშრომი: 24 ECTS კრედიტი.

 

 საქართველოს ბანკის ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის კატალოგი.