საფასური და რეგისტრაცია

» პროგრამის ხანგრძლივობა - ექვსი თვე
» ლექციების დრო - 19.00 საათი (შაბათს 11:00-14:00 საათი)

» მოდული N1 ფინანსური აღრიცხვა და ანალიზი – 490 ლარი
» მოდული N2 მენეჯერული აღრიცხვა– 430 ლარი
» მოდული N3 გადასახადები – 380 ლარი
» მოდული N2 ფინანსების მართვა – 380 ლარი
» მოდული N5 ექსელი – 330 ლარი
» მოდული N6 ფინანსური მოდელირება ექსელის გამოყენებით – 230 ლარი გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, მის დაწყებამდე 5 კალენდარული დღით ადრე.