კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების საბავშვო უნივერსიტეტი

პროექტის ფარგლებში კვლევის მიზანი: ტექნოლოგიები ვითარდება ძალიან სწრაფად. ეს განვითარება აისახება, როგორც კომპიუტერული ტექნიკის შესაძლებლობების ყოველდღიური ზრდით, ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწის თვალსაზრისით. ამ დარგის მკვლევართა ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევას, წარმოადგენს ამ გაზრდილი შესაძლებლობების შედეგად წარმოშობილი ფენომენების დროული გაანალიზება, ახალი საფრთხეების განჭვრეტა და ეფექტიანი უსაფრთხოების მექანიზმების შემუშავება. უკანასკნელი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უახლოესმა ისტორიულმა მაგალითებმა ცალსახად გვაჩვენა, რომ დაგვიანებულმა რეაგირებამ შესაძლოა დიდი ზიანი მიაყენოს სახელმწიფო და კერძო სექტორის უსაფრთხოებას.

 

პროექტის ფარგლებში იგეგმება კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების საბავშვო უნივერსიტეტის დაარსება. უნივერსიტეტის მიზანია საქართველოში კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებების განვითარება, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო კუთხით.

 

პროექტი დაფინანსდა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეცნიერების პოპულარიზაციის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში.

 

პროექტის ხელმძღვანელი: მაქსიმ იავიჩი, CST