არის თუ არა ჩართული ქართული კერძო სექტორი ფინანსური ინფორმაციით მანიპულირებაში?

  

 

პროექტის მიზნები

 

პროექტის მიზანია დაადგინოს არის თუ არა საქართველოს კერძო სექტორი განზრახ ჩართული ფინანსური ინფორმაციით მანიპულირების საქმეში.

 

პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი საქმიანობები და შედეგები

 

საბუღალტრო და ფინანსური ლიტერატურა ცხადყოფს, რომ კორპორაციული მენეჯერები ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ კომპანიების შედეგების გაბუნდოვანებას პირადი სარგებლის მიღების მიზნით. განვითარებულ ქვეყნებში ასეთი პრაქტიკის მთავარი მიზეზი არის კაპიტალის ბაზრის/აქციებით მანიპულირება, ნაკლებ განვითარებულ ქვეყნებში კი მიზეზი საგადასახადო ორგანოებია, კომპანიები სწორედ მათ გამო აჩვენებენ ნაკლებ ფინანსურ შედეგებს, რათა ასეთი გზით გადასახადების გადახდას არიდონ თავი. ევროკავშირის ჰარმონიზაციის პროცესის მოთხოვნათა თანახმად, ქართული კერძო სექტორი 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან იწყებს აუდიტის მიერ დამოწმებული ფინანსური უწყისების გასაჯაროებას. ასეთი ჩარჩო საშუალებას იძლევა დადგინდეს რამდენად „თამაშობენ“ კერძო სექტორის მოთამაშეები თავიანთი შემოსავლებით საქართველოს ბიუჯეტში მოკრძალებული წვლილის შეტანის მიზნით. ეს შრომა სწორედ ამ ფენომენის კვლევას ეძღვნება.

 

 

პროექტის დაწყებისა და დასრულების თარიღები20.12.2017 – 19.12.2020

კოორდინატორი უნივერსიტეტი: კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველო

მთავარი მკვლევარი: პროფ, დოქტორი, ერეკლე პირველი