თემატიკა

წიგნიერება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის გამოწვევები

 

სასწავლო გარემო

 • კეთილგანწყობილი, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა
 • კლასის მართვა
 • ფიზიკური გარემო

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა 

 • სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასწავლო მიზნების შესაბამისად
 • გაკვეთილის დაგეგმვის მნიშვნელოვანი ასპექტები
 • მოსწავლეთა ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვა

 

სწავლება

 • სწავლისა და განათლების ძირითადი თეორიები და მათი გამოყენება მოსწავლის განვითარების ხელშესაწყობად
 • კომუნიკაციის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება
 • მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიები
 • ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობა და პრინციპები
 • საკლასო ორგანიზაციის მოდელები:
 • სწავლების სტრატეგიები ეფექტიანი გამოყენება და შეფასება
 • სასწავლო რესურსი
 • სწავლების ფორმები

 

სასწავლო პროცესის შეფასება

 • შეფასების მიზნები
 • შეფასების შედეგების გამოყენება მოსწავლეთა სწავლის ხელშესაწყობად, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმების შედგენის დროს, მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისათვის და ა.შ.
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლის პროგრესისშეფასება ინდივიდუალური მიზნებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით

 

პროფესიული განვითარება

 • კოლეგებთან ურთიერთობა
 • თვითშეფასება და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა