ნორმატიული დოკუმენტები

კავკასიის უნივერსიტეტის დებულება

კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი

კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და დისციპლინის დაცვის მუდმივმოქმედი კომისიის დებულება

კავკასიის  უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულება

კავკასიის უნივერსიტეტი ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესი

დებულება გამოცდების ჩატარების წესის შესახებ

ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების, გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობისა და უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვის წესი

სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია და განხორციელების წესი

კავკასიის უნივერსიტეტის ომბუდსმენის ოფისი დებულება

დებულება სტუდენტის სტატუსის შესახებ

შრომის შინაგანაწესი ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შრომის დისციპლინის შესახებ

შრომის შინაგანაწესი აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის  შრომის დისციპლინის შესახებ

რეიტინგული სტუდენტების დაფინანსების წესი

კავკასიის უნივერსიტეტის პოლიტიკა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირებთან მიმართებაში

კავკასიის უნივერსიტეტი თანასწორუფლებიანობისა და მრავალფეროვნების პოლიტიკა

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა

კავკასიის უნივერსიტეტის სახანძრო უსაფრთხოების წესი

საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა

სტუდენტთა წახალისებისა და სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმები

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)
დაკავშირებით დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა