კავკასიის სამართლის სკოლის სამაგისტრო კოლეგიის სხდომა