სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა სიტყვის თვისუფლების დაცვის მიზნით