სამართლის სკოლის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა