ჟან მონეს პროექტი „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე “LFEU” - II ღონისძიება