შავი ზღვის აუზის ქვეყნების პროგრამა

 

 

 

  

შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ერთობლივი ოპერაციული პროგრამა 2007-2013 (შემდეგ ამ დოკუმენტში Black Sea JOP), ხორციელდება ევროკავშირის ევროპის მეზობლობის & პარტნიორობის ინსტრუმენტის ფარგლებში.

 

პროექტის საერთო მიზანია განათლების მენეჯმენტის კარგი პრაქტიკის გადატანა მულტუკულტურულ გარემოში შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში განათლებისა და წვრთნის სისტემის განმტკიცების, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობისა და რეგიონის განვითარების მიზნით.

 

 პროექტის კონკრეტული ამოცანებია:

 

  • შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა შორის ტრანსნაციონალური ქსელის შექმნა;
  • პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივ, რეგიონალურ და სახელმწიფო დონეზე ინსტიტუციური მმართველობის უნარის გაუმჯობესება;
  • სამიზნე რეგიონებში მათ საჭიროებებზე მორგებული რეგიონალური პოლიტიკის გეგმების შემუშავება განათლების ეფექტურად მართვის მიზნით და საზოგადოების ცვალებადი მოთხოვნებისა და მულტიკულტურული გარემოს გათვალისწინებით;
  • ევროკავშირის კულტურისა და განათლების მოდერნიზაციის გეგმის გაცნობა;

 

კოორდინატორი ორგანიზაცია: სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი (CCI) - ბულგარეთი.

 

პროექტის პარტნიორები: კონსულტაცია და ტრენინგები: ნამიკ ქემალის სახელობის უნივერსიტეტი (NKU) - თურქეთი,  IPA წამყვანი ბენეფიციარი: კავკასიის უნივერსიტეტის ფონდი (CUF) - საქართველო, მოლდავას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (MSU) - მოლდავა, ოვიდიუსის სკოლა (OHS) - რუმინეთი, ტაურიდას ეროვნული უნივერსიტეტი  (UNVU) - უკრაინა, დობრუდიას აგრარული და ბიზნესის სკოლა  (DABS) (ასოცირებული პარტნიორი) - ბულგარეთი.