ტექნოლოგიების სკოლა

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა (CST) 2008 წელს დაარსდა.

 

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა გთავაზობთ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შექმნილ მაღალი დონის აკადემიურ პროგრამებს, რომლებიც ადგილობრივი თუ საერთაშორისო შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ.

 

ამჟამად, სკოლაში ნოვატორული მიდგომით შექმნილი ოთხი საბაკალავრო პროგრამაა: ელექტრონიკა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, არქიტექტურა, ტელეკომუნიკაცია, ინფორმატიკა.

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა ასევე გთავაზობთ სამაგისტრო პროგრამას - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტში. პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებულია პარტნიორი უცხოური უნივერსიტეტების დარგის წამყვანი სპეციალისტებისა და პროფესორების რეკომენდაციები.

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებებით: ინფორმაციული უსაფრთხოება, ტელეკომუნიკაცია, მიკროელექტრონიკა.

 

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა სტუდენტებს სთავაზობს დამატებითი სპეციალობის პროგრამას (Minor) – „პროგრამირება".
დამატებითი სპეციალობის (Minor) პროგრამის გავლის უფლება აქვთ:

 

 • ელექტრონიკისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს
 • ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს
 • კავკასიის უნივერსიტეტის იმ საბაკალარო პროგრამის სტუდენტებს, რომელიც ითვალისწინებს დამატებითი სპეციალობის (Minor) გავლის შესაძლებლობას.

 

დამატებითი სპეციალობის მისაღებად სტუდენტმა უნდა გაიაროს ქვემოთ მითითებული საგნები, სულ 38 ECTS.
სავალდებულო (20 ECTS):

 

 • ვებ-ტექნოლოგიები I - 5 ECTS
 • ვებ-ტექნოლოგიები II - 5 ECTS
 • მონაცემთა ბაზები - 5 ECTS
 • ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება - 5 ECTS

 

4 არჩევითი საგნიდან 3 საგანი (18 ECTS):

 

 • .NET ტექნოლოგიები - 6 ECTS
 • კომპიუტერული თამაშების პროგრამირება I - 6 ECTS
 • კომპიუტერული თამაშების პროგრამირება II - 6 ECTS
 • პროგრამირების პარადიგმები - 6 ECTS

 

ჩვენი გუნდი მუდმივად მუშაობს იმაზე, რომ ახალი, თქვენთვის საინტერესო პროგრამები შემოგთავაზოთ და სწავლისათვის საჭირო კომფორტული პირობები შეგიქმნათ.