პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა 4 წელი, სულ 240 ECTS კრედიტი.

პროგრამა შედგება როგორც საუნივერსტეტო, ისე სპეციალობის საგნებიდან

ზოგად საუნივერსიტეტო საგნები


• საქართველოს ისტორია
• ფსიქოლოგია
• ფილოსოფია-კრიტიკული აზროვნება
• ქართული წერისა და მეტყველების კულტურა
• ინგლისური ენა
• კალკულუსი
• საინფორმაციო სისტემები

სპეციალობის საგნები:


• მიკროეკონომიკა
• მაკროეკონომიკა
• საერთაშორისო ეკონომიკა
• საერთაშორისო სავალუტო, საფინანსო და საკრედიტო ურთიერთობები
• ფირმის ეკონომიკა და სტრატეგიები
• ჯანდაცვის ეკონომიკის საფუძვლები
• სოციალური პოლიტიკა
• მოსახლეობის ეკონომიკა
• ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა
• ეკონომიკური ზრდა და განვითარება
• ეკონომიკური დოქტრინები

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა