მიღების წესები

კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი გა­ნათლების მქონე პირს, რომელიც წარმატებით ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს (ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტს მოეთხოვება უცხო ენის - ინგლისური ენის ჩაბარება).

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარებას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – გამოცდების ეროვნული ცენტრი. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ზოგადი წესიდან გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევაში.