მიღების წესები

 

მიღების წესი

 

კავკასიის ტურიზმის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 

 • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი;
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის  წარმატებით ჩაბარება;
 • კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლის სპეციალობასთან რელევანტური მისაღები გამოცდის წარმატებით გავლა (მოიცავს ინგლისურის გააზრებისა და წერის კომპონენტებს B2 დონის შესაბამისად და ზოგად ლოგიკურ და რაოდენობრივი მსჯელობის კითხვებს; ინდივიდი შეიძლება განთავისუფლდეს მოცემული პირობისაგან, იმ შემთხვევაში თუ არსებობს ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი);
 • პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • კავკასიის უნივერსიტეტის, კავკასიის ტურიზმის სკოლის სამაგისტრო მიმღებ კომისიასთან გასაუბრების წარმატებით გავლა.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

 • დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • ნიშნების ფურცელი
 • რეზიუმე
 • 2 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი (იგივე ჩაწერილი CD-ზე)
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის)
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარათი
 • სამოტივაციო წერილი

 

თარიღები:

 

 • საბუთების მიღება: 29-31 აგვისტო, 2023 (B26 ოთახი)
 • გასაუბრება შერჩეულ კანდიდატებთან: 4-5 სექტემბერი,2023
 • ტესტირება ინგლისურ ენაში: 7 სექტემბერი, 2023

 

სწავლის საფასური წლიურად:

 

 • საქართველოს მოქალაქეებისთვის - 7500$
 • არარეზიდენტებისთვის - 10000$

 

სტუდენტების რაოდენობა: 20.