ჰოსპიტალური მენეჯმენტის ტრენინგ–პროგრამა

11 იანვარი

ტრენინგ–პროგრამის შემდეგი მიღება მარტიდან იგეგმება. ტრენინგ–პროგრამა შედგენილია საერთაშორისო კურიკულუმის სტანდარტების მიხედვით, რისი მეშვეობითაც მსმენელი მიიღებს ახალ ინფორმაციას და შეძლებს პრაქტიკაში გამოიყენოს თეორიული ცოდნა.პროგრამაში აქცენტი გაკეთებულია მენეჯერული უნარების განვითარებაზე.