ჰოსპიტალური მენეჯმენტის ტრენინგ–პროგრამა

11 იანვარი

შედგენილია საერთაშორისო კურიკულუმის სტანდარტების მიხედვით, რისი მეშვეობითაც მსმენელი მიიღებს ახალ ინფორმაციას და შეძლებს პრაქტიკაში გამოიყენოს თეორიული ცოდნა. 

ჰოსპიტალური მენეჯმენტის ტრენინგ–პროგრამა 2012 წლის 20 ნოემბრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით გრძელდებოდა.