პროგრამის სტრუქტურა

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს სამ მიმართულებას:

 • პროგრამირება
 • Game Development
 • კომპიუტერული ქსელები და სისტემები

 

პროგრამაში 240 ECTS გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 • ზოგადი საუნივერსიტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნები - 40 კრედიტი (მათ შორის სავალდებულო ინგლისური ენა 20 ECTS)
 • დარგობრივი სავალდებულო და არჩევითი საგნები - 194 კრედიტი
 • საბაკალავრო პროექტი/ნაშრომი – 6 კრედიტი

 

საბაზო და დარგობრივი საგნები:

 • კალკულუსი I
 • კალკულუსი II
 • წრფივი ალგებრა
 • დისკრეტული მათემატიკა
 • რიცხვითი ანალიზი
 • ალბათობა და სტატისტიკა
 • ფიზიკის საფუძვლები
 • ელექტრონიკა
 • პროგრამირების საფუძვლები I
 • კომპიუტერის არქიტექტურა
 • პროგრამირების საფუძვლები II
 • ვებ ტექნოლოგიები I
 • ოპერაციული სისტემები
 • ქსელის მუშაობის პრინციპები
 • ვებ ტექნოლოგიები II
 • მონაცემთა ბაზების სისტემების შესავალი
 • კომპიუტერული უსაფრთხოება
 • ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მარკეტინგი
 • IT პროექტის მართვა
 • IT ინფრასტრუქტურის მართვა
 • ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები
 • ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება
 • ვებ ტექნოლოგიები III
 • მონაცემთა ბაზების დიზაინი
 • სისტემური ადმინისტრირება I
 • ლოკალური ქსელების ტექნოლოგია
 • მარშრუტიზაცია
 • ვირტუალიზაცია
 • სამომხმარებლო ინტერფეისები
 • პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
 • Java დაპროგრამების ენა I
 • .NET ტექნოლოგიები I
 • სისტემური ადმინისტრირება II
 • ქსელის უსაფრთხოება
 • კორპორატიული უკაბელო ქსელის სისტემები
 • ფართო არეალის ქსელი (WAN)
 • პროგრამული პროდუქტის წარმოება I
 • Java დაპროგრამების ენა II
 • .NET ტექნოლოგიები II
 • Game Development I
 • Game Development II
 • Game Development III
 • მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება
 • სისტემური ადმინისტრირება III
 • ქსელის და ქსელში არსებული სერვისების მონიტორინგი
 • პროგრამული პროდუქტის წარმოება II
 • ხმოვანი სიგნალის გადაცემა (VoIP)
 • პროგრამირება მობილური მოწყობილობებისთვის
 • ფართო არეალის ქსელი (WAN) II
 • Python დაპროგრამების ენა
 • საბაკალავრო პროექტი/ნაშრომი

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა.