მიღების წესები

პროგრამაზე მიიღებიან პირები, რომლებსაც გაჩნიათ ბაკალავრის ხარისხი (მინ. 180 კრედიტი, რომელიც შეესაბამება კრედიტების ტრანსფერის ევროპულ სისტემას (ECTS)) საინჟინრო ან მეცნიერების სფეროში ან აქვთ სფეროსთან დაკავშირებული გარკვეული კომპეტენცია.

 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობებია:

 

 • საბაკალავრო ხარისხი შესაბამის დარგებში. დეტალური ინფორმაციისთვის გადადით მითითებულ ბმულზე;
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდა (საქართველოს მოქალექეებისთვის);       
 • მისაღები წერითი გამოცდა (რომელიც მოიცავს იგლისურ ენას B2 დონეზე და ლოგისკისა და რაოდენობირვ საკითხებს). ტესტის ნიმუში;
 • შიდა ზეპირი გამოცდა/გასაუბრება ერთობლივ აკადემიურ კომისიასთან (JAC). 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

 • შევსებული online აპლიკაცია
 • ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის და ნიშნების ფურცელის ასლი ან უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ
 • უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომი უნდა იყოს დამოწმებული აპოსტილით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
 • უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტ(ებ)ი უნდა წარმოადგინოთ ქართულად თარგმნილი და დამოწმებული ნოტარიულად
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • სარეკომენდაციო წერილი
 • სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • ორი ფერადი ფოტოსურათი 3X4, ბეჭდური და ციფრული ვერსია CD-ზე

 

თარიღები:

 

 • საბუთების მიღება: აგვისტოს ჩათვლით
 • მისაღები ტესტირება: სექტემბერი, 2023
 • მიმღებ კომისიასთან გასაუბრება: სექტემბერი, 2023

 

სწავლის საფასური:

 

 • საქართველოს მოქალაქეებისათვის - 10 000 €
 • არარეზიდენტებისათვის - 14 000 €