საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

ხანგრძლივობა: 4 აკადემიური წელი (240 ECTS)

 

პროგრამა

სწავლის საფასური წელიწადში

ტურიზმი