მიღების წესები

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

 

 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი
 • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარება
 • კავკასიის ეკონომიკის სკოლის მიერ ორგანიზებული გასაუბრების წარმატებით გავლა
 • პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად აუცილებელია ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონეზე ცოდნა, რაც დასტურდება დიპლომის დანართით ან წარმოდგენილი ენის სერტიფიკატით, ან შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირებით


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 

 

 • ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი + ნიშნების ფურცელი
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • სამხედრო ბილეთი (ვაჟებისათვის)
 • 2 ფოტოსურათი 3X4 +CD
 • სამოტივაციო წერილი (არაუმეტეს 500 სიტყვისა)
 • 2 რეკომენდაცია
 • შევსებული აპლიკაციის ფორმა

 

 

 

თარიღები

 

 • საბუთების მიღება:  სექტემბერი - ოთახი A 2
 • შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება- სექტემბერი 
 • გამოცდა ინგლისურ ენაში (საჭიროების შემთხვევაში)- სექტემბერი
 • CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის გამოცდა- სექტემბერი
 

 

გადახდის პირობები

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით, რომელიც გულისხმობს 50%-იან დაფინანსებას პროგრამის სრულ ღირებულებაზე.

 

CU გრანტის მოპოვების ორი შესაძლებლ

 • თუ ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამურ ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი

 

 • თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე  დააგროვებთ მაქსიმალური საგრანტო ქულის  65% და მეტს 

 

თუ ორი პირობიდან რომელიმეს აკმაყოფილებთ შესაძლებლობა გექნებათ ჩაერთოთ საგრანტო კონკურსში და მოიპოვოთ დაფინანსება.

 

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 
 
იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.