მიღების წესები

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

 

 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი
 • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების დამადასტურებელი საბუთი (B ტიპის ტესტი)
 • კავკასიის ეკონომიკის სკოლის მიერ ორგანიზებული გასაუბრების წარმატებით გავლა
 • პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად აუცილებელია ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონეზე ცოდნა, რაც დასტურდება დიპლომის დანართით ან წარმოდგენილი ენის სერტიფიკატით, ან შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირებით


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 

 • ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი + ნიშნების ფურცელი
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • სამხედრო ბილეთი (ვაჟებისათვის)
 • 2 ფოტოსურათი 3X4
 • სამოტივაციო წერილი (არაუმეტეს 500 სიტყვისა)
 • 2 რეკომენდაცია
 • შევსებული აპლიკაციის ფორმა

 

თარიღები

 

 • საბუთების მიღება 2020 წლის სექტემბერი
 • შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება 2020 წლის სექტემბერი
 • CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის ტესტირება 2020 წლის სექტემბერი

 

გადახდის პირობები

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით, რომელიც გულისხმობს 50%-იან დაფინანსებას პროგრამის სრულ ღირებულებაზე.

 

CU გრანტის მოპოვების ორი შესაძლებლობა არსებობს:

 

 1. თუ ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი
 2. თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე ნებისმიერი ტიპის ტესტში (A,B,C) დააგროვებთ 90 000 საგრანტო ქულაზე მეტს
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 
 
იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.