მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია დამსწრე აუდიტორიას ჩამოუყალიბდეს/გაუღრმავდეს პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა  HR მენეჯმენტის მიდგომების შესახებ, რადგან მათ უფრო ფართო ჭრილში შეძლონ აღქმა და დანერგვა იმ HR-ული სისტემების, რომლებიც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციას მიზნების მიღწევაში და  თანამშრომლებისათვის ჯანსაღი, სამართლიანი და პროგრესული გარემოს ჩამოყალიბებაში.