თემატიკა

 • HR ბიზნესისთვის და HR ბიზნესში
 • HR სტრატეგიის შემუშავება
 • HR განყოფილების ფუნქციები და გუნდი
 • ორგანიზაციული ანალიზი
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • თანამშრომლების მოზიდვა და შერჩევა
 • ინტერვიუ, როგორც შერჩევის ინსტრუმენტი
 • ახალი თანამშრომლის პიროვნული ფასეულობები vs კორპორატიული ფასეულობები
 • თანამშრომლების განვითარება
 • ტრენინგი, როგორც განვითარების ტექნიკა
 • შესრულების მართვა და შეფასების ტექნიკები
 • ტოპ თანამშრომლების გამოვლენა და გუნდის მოტივირება ტალანტების მატრიცის გამოყენების ტექნიკაზე დაყრდნობით
 • მოტივატორები და დემოტივატორები
 • კორპორატიული კულტურა და შიდა კომუნიკაციის როლი კულტურის ჩამოყალიბებაში
 • HR როგორც კომპანიის ბრენდის შემქმნელი