მიღების წესები

მიღების წესები

 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში, საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგები და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა.

 

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე ბარდება A ტიპის ტესტი
 • შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა ტარდება გასაუბრების სახით და მოწმდება აპლიკანტის მოტივაცია, ანალიტიკური აზროვნების, ლოგიკური მსჯელობის და კომუნიკაციის უნარები

 

აპლიკანტს ასევე მოეთხოვება, წარმოადგინოს ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომის დანართი ან სერტიფიკატი). სხვა შემთხვევაში მას დაენიშნება შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირება ინგლისურ ენაში.

 

აპლიკანტს, რომელიც აკმაყოფილებს CU საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის პირობებს, გრანტის მოსაპოვებლად დაენიშნება წერითი გამოცდა. წერითი გამოცდის შესახებ დამატებით ინფორმაციას კონკურსის მონაწილეები ერთი კვირით ადრე მიიღებენ.

 

საბუთების ნუსხა:

 

 • ფსიქოლოგის ბაკალავრის ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი ან დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • დიპლომის დანართი
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • მამაკაცების შემთხვევაში, სამხედრო მიწერის მოწმობა
 • 2 ფოტო სურათი, როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული სახით (CDდისკზე ჩაწერილი)
 • CV
 • სამოტივაციო წერილი
 • ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა

 

თარიღები

 

 • საბუთების მიღება: 29 აგვისტო - 7 სექტემბერი (7 სექტემბერს საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 14:00 საათი) შემდეგ მისამართზე: კავკასიის უნივერსიტეტი, პაატა სააკაძის ქ. N1. ოთახი A2
 • გამოცდა ინგლისურ ენაში ჩატარდება 9 სექტემბერს
 • შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდება 10 და 11 სექტემბერს
 • CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის ტესტირება ჩატარდება 12 სექტემბერს

 

ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში იხილეთ ბმულზე

 

გადახდის პირობები

 

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

 

CU გრანტი
 
 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით, რომელიც გულისხმობს 50%-იან დაფინანსებას პროგრამის სრულ ღირებულებაზე.

 

CU გრანტის მოპოვების ორი შესაძლებლობა არსებობს:

 

 1. თუ ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი
 2. თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე ნებისმიერი ტიპის ტესტში (A,B,C) დააგროვებთ 90 000 საგრანტო ქულაზე მეტს
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 

 

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.