პროგრამის სტრუქტურა

ელექტრონიკისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრული დატვირთვის კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

ზოგადი საუნივერსიტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნები - 35 ECTS კრედიტი (მათ შორის სავალდებულო ინგლისური ენა 20 ECTS კრედიტი, მინიმალური მისაღწევი დონე B2)

 

ძირითადი სპეციალობის საგნები - 169 ECTS კრედიტი, მათ შორის:

 

  • საბაზისო საგნები  - 30 ECTS კრედიტი
  • დარგობრივი საგნები - 139 ECTS კრედიტი

 

არჩევითი საგნები - 36 ECTS კრედიტი

 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 240 ECTS კრედიტის ფარგლებში, სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მაქსიმუმ 20 ECTS კრედიტი,  არჩევითი სტატუსის მქონე საგნების ჩანაცვლების ხარჯზე, აითვისოს ალტერნატიული გზით, კერძოდ გაიაროს უნივერსიტეტის სხვა პროგრამის საგნები.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამა