სამართლის სკოლის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

27 სექტემბერი 2022

24 სექტემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში, სამართლის სკოლის დოქტორანტის, ირაკლი შამათავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართა.

 
დისერტაციის თემის სახელწოდება: ,,მხარეთა უფლება-მოვალეობების თანაბარზომიერი დაცვის სტანდარტი სესხის ხელშეკრულებაში'';
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი  - ლევან გოთუა;
 
ოპონენტები: თამარ ლაკერბაია, ქეთევან მესხიშვილი;
 
კოლეგიის თავმჯდომარე - ეკატერინე ქარდავა;
 
კოლეგიის წევრები: ვახტანგ ზაალიშვილი, სიმონ ტაკაშვილი, გიორგი უსტიაშვილი;
 
ირაკლიმ წარმატებით დაიცვა სადისერტაციო  ნაშრომი და მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი.