Software Maintenance and Development Office

Ketevan Datukishvili
Head of Office
Tel.: (+995 32) 237 77 77 (449)

E-mail: kdatukishvili@cu.edu.ge
Room: D36

Anzor Kevkhishvili

Programmer

(+995 32) 237 77 77 

Email akevkhishvili@cu.edu.ge

 

Giorgi Bostoghanashvili

Programmer

(+995 32) 237 77 77

E-mail: gbostoganashvili@cu.edu.ge