Software Maintenance and Development Office

Ketevan Datukishvili
Head of Office
Tel.: (+995 32) 237 77 77 (449)

E-mail: kdatukishvili@cu.edu.ge
Room: D36

Anzor Kevkhishvili

Programmer

(+995 32) 237 77 77 (447)

Email akevkhishvili@cu.edu.ge

Room: D36