2002 წელი

WB პროექტი: SIPU International: “Reform of State Chancellery and of Civil Service Bureau”.

 

პროექტი დასრულდა 2002 წელს.