زمان بندی دوره

مدت زمان دوره: 10هفته

تاریخ شروع دوره: 26 می 

روزهای برگزاری دوره: شنبه ها، سه شنبه ها، پنج شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:00 -20:00