برنامه

تاریخ شروع دوره : 10 ژوئن

مدت زمان دوره : 9 هفته

روزهای برگزاری دوره : دوشنبه ها و پنجشنبه ها

ساعت برگزاری دوره : 18 تا