სახელმწიფო მართვის სკოლის დოქტორანტის - ნანა ფირცხელანის - სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა

21 ივნისი 2022

24 ივნისს გაიმართება სახელმწიფო მართვის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, ნანა ფირცხელანის სადისერტაციო ნაშრომის - ,,საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირების პროცესში ენერგო მომარაგების საკითხის სექურითიზაციის ანალიზი“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - სერგი კაპანაძე, პროფესორი)  საჯარო დაცვა

 

ნანა ფირცხელანის სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები: 

 

  • გიორგი გვალია, ილიას უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი;
  • თორნიკე თურმანიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი.

  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება სადისერტაციო კომისიის წინაშე, შემდეგი შემადგენლობით:

 

ეკა აკობია, პროფესორი, დეკანი. სახელმწიფო მართვის სკოლა;

ემირ ეთერია, პროფესორი, სახელმწიფო მართვის სკოლა;

გიორგი მუჩაიძე, ასოცირებული პროფესორი, სახელმწიფო მართვის სკოლა;

გიორგი ცხადაია, ასოცირებული პროფესორი, სახელმწიფო მართვის სკოლა;

ფიქრია ასანიშვილი, კომისიის მოწვეული წევრი. პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

 

დაცვა გაიმართება 24 ივნისს, 18:00, მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტი (D33).