მიმოხილვა

„სარესტორნო საქმის მენეჯმენტი“

  „ღონისძიებათა მენეჯმენტი“

         „კვებისა და სასმელების მენეჯმენტი“

ონლაინ ტრენინგი

 

ტრენინგის მიზანია მსმენელებს მისცეს სარესტორნო მენეჯმენტის მართვისა და ოპერირებისათვის საჭირო სპეციფიური ცოდნა და შესძინოს ამ მიმართულებით საჭირო უნარ-ჩვევები. პროგრამის მსველობისას განხილული იქნება სარესტორნო საქმის მუშაობის სპეციფიკა, ბაზარზე არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით.

 

ტრენინგის  შესწავლის შედეგად, მსმენელები შეძლებენ განავითარონ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი, რათა უკეთ შეძლონ სამუშაოს დაგეგმვა, სტრატეგიის შემუშავება, პრობლემების გადაჭრა და დასახული ამოცანების შესრულება.