პროგრამის სტრუქტურა

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს. პროგრამა შედგება სამი კომპონენტისგან: 65 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწვალო კურსების კომპონენტს; 25 ECTS კრედიტი სპეციალობის არჩევითი სასაწვლო კურსების ბლოკია და 30 ECTS კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი/პროექტი.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ:

 

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

 

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი