საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება 390 ლარი.

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს  დაწყებამდე არაუგვიანეს  3  კალენდარული დღით ადრე